Op 2 july is myn debútbondel ‘In soarte fan bûgjen’ ferskynd by útjouwerij Elikser yn Ljouwert. Ynformaasje oer it bestellen derfan fine jo ûnder it knopke ‘bestelle’, mar dat hiene jo sels ek al wol betocht, tinkt my.